Aussetzungen I, diverse Materialien, 150x286x97 cm
Aussetzungen I, diverse Materialien, 150x286x97 cm
Aussetzungen I, diverse Materialien, 200x284x112 cm
Aussetzungen I, diverse Materialien, 200x284x112 cm
Aussetzungen I
Aussetzungen I
Aussetzungen I, diverse Materialien, 150x286x97 cm
Aussetzungen I, diverse Materialien, 150x286x97 cm
Aussetzungen I, diverse Materialien, Einzelobjekte
Aussetzungen I, diverse Materialien, Einzelobjekte
Aussetzungen I, diverse Materialien, Einzelobjekte
Aussetzungen I, diverse Materialien, Einzelobjekte